Агрокомерс-98 ЕООД Търговия с месо и живи животни Агрокомерс-98 ЕООД

получи средства от ДФ "Земеделие" , подпомагано от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони(ЕЗФРСР) по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане на
земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата,
предизвикана от COVID-19" в размер на 97 779 лв.

Внос и износ

На охладено трупно месо (агнешко, овче, ярешко, козе, телешко, говеждо) в Европа и Близкия Изток

Фирма "Агрокомерс-98" ЕООД

За нас

Имаме регистрирани животновъдни обекти в гр. Омуртаг и с. Светлен, общ. Попово, в които се отглеждат животните. Освен добивите от собственото си стопанство, фирмата изкупува агнета, овце и говеда от селскостопански производители от страната, При недостиг се извършва и внос на животни.

single-img-02
Нашата продукция

Ние сме един от основните доставчици на агнешко, овче и козе месо в страната.

Над 80% от реализацията е износ, като се изнася трупно месо за Италия, Хърватска, Гърция, Германия, Австрия и за страни от Близкия Изток, както и животни за Република Турция. Фирмата е специализирана в транспорта на живи животни. Занимава се и с внос и износ на животни. Ние имаме опит в транспортирането им в страни от Европейския съюз и извън него.
Последни

Европрограми

single-img-eleven

Подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия /МСП/ и признати групи и организации на производители - COVID-3", преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I, към договора за функционирането на Европейския съюз /ДФЕС/.

  • Бенефициент : „Агрокомерс-98 ЕООД„,  гр. Търговище, предприятие за производство и преработка на месо. Уникален регистрационен номер на бенефициента: 341615.
  • Вид на помощта - Безвъзмездна финансова помощ на база спад в нетните приходи от продажби на преработени селскостопански продукти за периода март-юни 2020 г. спрямо периода март-юни 2019 г. Заявка за плащане №25/21/3/32860 от 09.11.2020 г.
  • Цел : Да се осигури непрекъснатост на селскостопанската дейност на предприятията занимаващи се с преработка, предлагане на пазара и развитие на селскостопански продукти.

 

Размер и плащане :

  • Заявена сума: 97 779 00 лева
  • Изплатена сума: 97 779.00 лева
  • Дата на плащане: 02.02.2021 г.

 

Източник на финансовото подпомагане :

  • Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Платец :

  • Министерство на земеделието, храните и горите, ДФЗ - Разплащателна агенция /Отдел „Прилагане на мерките за развитие на селските райони”/.

 

 

Публикуваната информация е в съответствие с Приложение ІІІ, част 1,точка 2 от Регламент /ЕС/№808/2014 на комисията от 17.07.2014 г. за определяна на правила за прилагането на Регламент /ЕС/ №1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета, относно подпомагане на развитие на селските райони ЕЗФРСР/ОВ L,227 31.07. г.2014г./

Търговия с

ТРУПНО МЕСО И ЖИВИ ЖИВОТНИ